Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1.      Właścicielem sklepu internetowego "Selco" prowadzonego pod adresem www.selco.com.pl (http://selco.com.pl) jest SELCO Grzegorz Liberski firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania, zarejestrowana pod adresem ul. Hodowlana 5, 61-680 Poznań o numerze identyfikacji podatkowej 9721102356, Regon: 362276115
 2.      Właścicielem zdjęć i opisów produktów jest firma Selco.
 3.      Zamieszczone zdjęcia nie przedstawia konkretnych zakupionych produktów, możliwe są niewielkie różnice w wyglądzie i kolorystyce zakupionych towarów.

 

§ 2

Definicje

 

 1.      Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.      Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, o nr NIP i REGON.

        SELCO Grzegorz Liberski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hodowlana 5

        NIP 9721102356 REGON 362276115

 1.      Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2.      Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3.      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.selco.com.pl
 4.      Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5.      Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6.      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 7.      Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8.   Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9.   Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10.   Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11.   Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12.   Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą SELCO Grzegorz Liberski za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422)

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1.      Adres Sprzedawcy: 61-680 Poznań ul. Hodowlana 5
 2.      Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@selco.com.pl, biuro@selco.com.pl
 3.      Numer telefonu Sprzedawcy:
  biuro 61 822-18-26
  Grzegorz Liberski 506-419-989
 4.      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
  mBank 46 1140 2004 0000 3302 7586 4575 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5.      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-18.00 (opłata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora).

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies,

4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2.      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.      Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie internetowym http://www.selco.com.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT, z tym, że faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta.
 4.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5.      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6.      Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1.      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.
 2.      Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz wypełnienie wszystkich pól oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe.
 3.      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 6.      Zakazane jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich). Zakazane jest również wykorzystywanie przez Klienta usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający uzasadnione interesy Sprzedającego, za które uważane jest w szczególności:

a) korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez korzystanie z niewłaściwego oprogramowania lub urządzeń,

b) podejmowanie działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych podmiotów.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1.      Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2.      Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3.      Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4.      Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5.      Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6.      Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1.      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2.      Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa za pobraniem,
 3.      Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem,
 4.      Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Hodowlana 5, 61-680 Poznań
 5.      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6.      Płatność przy odbiorze
 7.      Płatność za pobraniem
 8.      Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 9.      Płatność elektroniczna PayU
 10.      Płatność kartą płatniczą
 11.      Płatność systemem Blik
 12.      Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu „Selco”.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1.      Zamówienie w sklepie internetowym http://www.selco.com.pl można złożyć wyłącznie za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej), sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.selco.com.pl. Zamówienia są przyjmowane przez 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu.
 2.      Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele oraz święta, rozpatrywane są następnego dnia roboczego.
 3.      W przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia firma P. W. SELCO Grzegorz Liberski zastrzega sobie prawo do wstrzymania transakcji. O fakcie takim Nabywca zostanie poinformowany.
 4.      Jeśli towar znajduje się w magazynie to jego wysyłka następuje w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia.
 5.      W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Nabywca zostanie poinformowany o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.
 6.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 7.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę, Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8.      W przypadku wyboru przez Klienta:

a ) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki - Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki niezwłocznie w momencie odbioru Produktu z siedziby firmy „Selco”.

 1.      Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

a) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

b) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy.

 1.   Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 4.      W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.
 5.   O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, bądź też telefonicznie.
 6.   W przypadku złożenia Zamówienia składającego się z więcej niż jednego produktu Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 7.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9.   Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 10.   Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11.   Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1.      Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.      W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3.      Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wraz z kopią Dowodu Zakupu Towaru jak i towarem w terminie 14 dni od daty Zakupu.
 4.      Produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem i kopią dowodu zakupu Konsument zobowiązany jest wysłać na adres siedziby sklepu na koszt własny.
 5.      Produkt musi być w stanie nienaruszonym bez śladów użytkowanie w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu wraz z kopia faktury lub paragonu.
 6.      Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 7.      W przypadku przesłania oświadczenia wraz z kopia dowodu zakupu przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8.      Skutki odstąpienia od Umowy:
 9.      Pieniądze zostaną zwrócone wyłącznie przelewem bankowym na wskazane konto w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i kopią dowodu zakupu.
 10.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 11.      Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni od daty zakupu Towaru.
 12.      W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 13.   Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 14.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 15.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 1.      Wszystkie zakupione towary objęte są gwarancją producenta na podstawie dowodu zakupu. Okres gwarancji wynosi 2 lata (w niektórych przypadkach wybrane parasole mają przedłużoną gwarancję do 5 lat).
 2.      Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, otarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
 3.      Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną wraz z dołączoną kopią dowodu zakupu na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4.      Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz dane Klienta składającego reklamację jak i kopię dowodu zakupu towaru.
 5.      Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres SELCO Grzegorz Liberski Ul. Hodowlana 5, 61-680 Poznań
 6.      Po otrzymaniu towaru stanowiącego przedmiot reklamacji w ciągu 14 dni Sprzedawca informuje Klienta o pozytywnym (lub nie) rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Towar zostaje naprawiony lub przekazany do producenta w celu wymiany.
 7.      Naprawiony lub wymieniony towar zostanie wysłany na koszt Sprzedawcy.
 8.      W przypadku otrzymania niewłaściwej lub uszkodzonej przesyłki należy niezwłocznie zgłosić to drogą telefoniczną lub elektroniczną firmie Selco.
 9.      Odesłanie Towaru niezgodnego z Umową rekompensujemy zwrotem wysyłki kosztów w wysokości zgodnej z cennikiem transportu firmy Selco.
 10.   Niezależnie od podstawy reklamacji, Kupujący jest zobowiązany do demontażu (produkty wielogabarytowe) i zapakowania towaru w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Produkt należy wysłać wraz z kopią faktury/paragonu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2.      Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3.      Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8.      Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/T/D20181000L.pdf

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

 1.      Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4.      Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5.      Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta osobiście lub na liście przewozowym przesyłki.

 

Nasze marki

_